Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W NOWEM

Młodociani 2022

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ  O DOFINANSOWANIE  KOSZTÓW KSZTAŁCENIA  MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

                   Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t. j.  Dz.  U.  z  2020  r. poz. 2159),
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej       (t .j. Dz.  U. z 2021 r. poz. 743),
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn.zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391),
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622 z późn. zm.),
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s .1),
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. nr 53 poz. 311 z późn. zm.).     

WAŻNE:

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem:

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.) pracodawca, który zawarł umowę z młodocianym pracownikiem zamieszkującym na terenie Gminy Nowe w celu przygotowania zawodowego, zawiadamia o tym fakcie Burmistrza Nowego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą ze względu na siedzibę rzemieślnika. Umożliwi to zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Prosimy również o załączenie do zawiadomienia o zawarciu umowy stosownej klauzuli RODO.

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika:

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy        i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Miejsce załatwienia sprawy (zawiadomienie o zawarciu umowy oraz wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika):

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Nowem
ul. Myśliwska 2b, 86-170 Nowe

Godziny przyjmowania petentów:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Zgodnie z  art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U.          z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), pracodawcom,  którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę  w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeśli spełniają warunki:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r., poz. 2159),
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi z godnie z art. 122 ust. 2 Prawa oświatowego:
1) w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy -do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia,
2a. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.

 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M. P. z 2019 r., poz. 276)- dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020,
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz. 106) - dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2020/2021,
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2021 r., poz. 122)- dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2021/2022,                                                                   
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki Z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy M. P. z 2022 r. poz. 120) - dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu w od roku szkolnego 2022/2023.

3. Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 i 2a podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok,   w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

WALORYZACJA

KOMUNIKAT

PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem             w 2021 r. (M. P. z 2022 poz. 31)

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.) ogłasza się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 105,1 (wzrost cen o 5,1%).

Maksymalne dofinansowanie jakie może w 2022 r. otrzymać pracodawca  przy nauce zawodu  na podstawie art. 122 ustawy Prawo oświatowe  wynosi 8081 zł  . Kwota ta wynika z faktu, że wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o którym mowa w art. 122 ustawy Prawo oświatowe, wynosi - w przypadku nauki zawodu 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesiące. W związku jednak ze spełnieniem warunku z ust. 3 art. 122 ustawy Prawo oświatowe kwotę dofinansowania należy zwaloryzować wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych o wartości 105,1%, co daje ostateczną kwotę maksymalnego dofinansowania          w wysokości 8493,13 zł (8081 zł x 105,1%=8493,13 zł).                                                                        W przypadku, gdy  maksymalna kwota dofinansowania przy nauce zawodu wynosi 10 000 zł, kwota po waloryzacji wynosi 10 510 zł (10 000 zł x 105,1%=10510 zł).

W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy  wysokość kwoty  dofinansowania wynosi po waloryzacji  do 266,95 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia (254 zł x 105,1%= 266,95 zł).

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji administracyjnej.       

 Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania wraz z załącznikami:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę/umowę cywilnoprawną,
 2. dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
 3. kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 4. oświadczenie potwierdzające adres zamieszkania młodocianego pracownika na terenie Gminy Nowe, w przypadku, gdy miejsce zameldowania młodocianego pracownika nie znajduje się na terenie Gminy Nowe,
 5. kopia dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy, zaświadczenie o zaliczeniu praktycznej nauki zawodu u poprzedniego pracodawcy (w przypadku przerwania nauki i podjęcia u innego pracodawcy),
 6. w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć kopię świadectwa pracy młodocianego od poprzedniego pracodawcy,
 7. oryginał zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin przed komisją potwierdzającą kwalifikacje zawodowe, albo kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie tego egzaminu,
 8. kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika wystawionego przez pracodawcę,
 9. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku obrotowym, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie             o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 10. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. W przypadku, gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu informacji przedstawia się informacje odnoszące się do tej spółki oraz dodatkowo informacje odnoszące się do tego wspólnika albo komplementariusza: imię i nazwisko lub nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 11. klauzula informacyjna RODO,
 12. oświadczenie COVID.

Podmioty, które w dniu złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania nie prowadzą już działalności gospodarczej (zaprzestały jej prowadzenia w czasie szkolenia lub po jego zakończeniu) również mogą otrzymać środki na podstawie art. 122 ustawy Prawo oświatowe,   o ile spełniły wszystkie warunki określone w tej ustawie. Podmiot taki nie podlega przepisom ustawy o pomocy publicznej (gdyż nie jest przedsiębiorcą), więc dofinansowanie może mu zostać udzielone bez zastosowania ograniczeń wynikających z przepisów o pomocy de minimis, dlatego też do wniosku o dofinansowanie nie należy dołączać:

-Zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

-formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

1 września 2019 roku weszła w życie Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245). W związku z powyższym nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących przeprowadzania egzaminów młodocianych pracowników po ukończeniu nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy młodocianego pracownika. Od 1 września 2019 r. obowiązuje zapis, że pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli

-młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego                           u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267) – egzamin przeprowadza IZBA RZEMIEŚLNICZA/CECH;

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy – egzamin przeprowadza OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA.

 

O DOFINANSOWANIU KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA DECYDUJE ZDANIE EGZAMINU PRZEZ MŁODOCIANEGO PRZED WŁAŚCIWĄ KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ ZGODNIE Z WW. PRZEPISAMI. 

DEFINICJA RZEMIEŚLNIKA:

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 6 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2159) rzemieślnikiem jest osoba fizyczna wykonująca zawodowo działalność gospodarczą, z wykorzystaniem jej zawodowych kwalifikacji i jej pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Nadto w myśl art. 2 ust. 4 ustawy o rzemiośle do rzemiosła nie zalicza się wyłącznie działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.

Art. 2. 1. Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez: 1) osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub

2) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej – jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1 lub

3) spółkę jawną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub

4) spółkę komandytową osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji,  o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy          z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub

5) spółkę komandytowo-akcyjną osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji,o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub 6) jednoosobową spółkę kapitałową, powstałą na podstawie art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą, z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej – jeżeli powstała spółka jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub

7) spółkę, o której mowa w pkt 3–5, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika, lub

8) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem, że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika oraz wszyscy wspólnicy łącznie są mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Rzemieślnikiem jest osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 8, oraz spółka, o której mowa w ust. 1 pkt 3–7.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny