STYPENDIUM SZKOLNE 2022/2023 R.

22.08.2022

STYPENDIUM SZKOLNE / ZASIŁEK SZKOLNY
rok szkolny 2022 /2023

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

 

Rodzice, jeżeli dochód waszej rodziny nie przekracza kwoty  

 600 zł netto

na jedną osobę w rodzinie

możecie ubiegać się o stypendium  szkolne dla waszego dziecka.

 

Wniosek należy złożyć w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Nowem, ul. Myśliwska 2B

w terminie  do 15 września 2022 roku

wniosek można otrzymać od 22 sierpnia 2022 roku

w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Nowem oraz pobrać na stronie internetowej www.saponowe.naszaplacowka.pl

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
   
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych– do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej, przysługują również:

 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży  i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

do wniosku należy dołączyć dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień), a w przypadku dochodu utraconego wszystkie dochody z miesiąca składania wniosku (wrzesień) m.in:

 • zaświadczenie o wynagrodzeniu z zakładu pracy– NETTO
   
 • zaświadczenie z urzędu pracy o kwocie pobieranego zasiłku
   

·  zaświadczenie z urzędu pracy (osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy)

 

· oświadczenie (osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy)
 

 • świadczenia rodzinne (zaświadczenie o kwocie pobieranego zasiłku rodzinnego z dodatkami)
   

· zaświadczenie o wysokości dotacji mieszkaniowej
 

 • odcinek renty/emerytury (decyzja oraz odcinek, wyciąg z banku)
   
 • zaświadczenie o kwocie pobieranych stałych oraz okresowych zasiłków z pomocy społecznej
   
 • oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym, itp.) bądź zaświadczenie o kwocie pobieranej zaliczki alimentacyjnej
   
 • rolnicy – zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, albo nakaz płatniczy za obecny rok i opłata składek KRUS
   
 • zaświadczenie o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych
   
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i rozliczających się w oparciu o przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opłata składek ZUS
   
 • zaświadczenie od Urzędnika Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie o dochodzie w przypadku osób rozliczających się w oparciu o zryczałtowany podatek i opłata składek ZUS

 

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w jednej z czterech form wskazanych we wniosku, na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w § 21. ust.  4, pkt. b Rozporządzenia RM z dnia 13  sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. 2021 r. poz. 1481), tj. nie więcej, niż 620 zł).

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2021 r. poz. 1915 z późn. zm.);
 • uchwała Nr XLIV/257/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowe.

 

Stypendium szkolne i zasiłek szklony przyznawane są

decyzją Burmistrza Gminy Nowe   

i realizowane tylko na podstawie faktur i rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę.

 

Faktury i/lub rachunki imienne

mogą mieć daty lipcowe oraz sierpniowe.

Faktury i/lub rachunki należy składać do 11 dnia każdego miesiąca w:


Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Nowem
ul. Myśliwska 2 B, 86-170 Nowe
Pn. – Pt. 7.30 -14.30

Szczegółowe informacje o pomocy materialnej dla uczniów

można uzyskać w pokoju Nr 3

Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Nowem     

oraz pod numerem telefonu 52 33-285-68 wew. 21


czytaj dalej...

STYPENDIA SZKOKNE 2022/2023 R.

02.08.2022

STYPENDIUM SZKOLNE NA 2022/2023 ROK!

DRODZY RODZICE !!!

OD DNIA 22.08.2022 R. MOŻNA POBIERAĆ WNIOSKI NA STYPENDIA SZKOLNE NA NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023 W SAPO W NOWEM PRZY UL. MYŚLIWSKIEJ 2B, 86-170 NOWE ORAZ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ.

WSZELKIE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU BĘDĄ PODANE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ W FORMIE ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU.

ZAPRASZAMY !!! 


czytaj dalej...

WYPŁATA STYPENDIUM SZKOLNEGO ZA CZERWIEC 2022 R.

24.06.2022

STYPENDIUM SZKOLNE!

Dnia 27.06.2022 (pn.)

odbędzie się wypłata stypendium

za czerwiec 2022 r.


czytaj dalej...

WYPŁATA STYPENDIUM SZKOLNEGO ZA V/2022 R.

25.05.2022

STYPENDIUM SZKOLNE!

Dnia 26.05.2022 (czw.)

odbędzie się wypłata stypendium

za maj 2022 r.


czytaj dalej...

WYPŁATA STYPENDIUM SZKOLNEGO ZA IV/2022 R.

13.04.2022

STYPENDIUM SZKOLNE!

Dnia 21.04.2022 (czw.)

odbędzie się wypłata stypendium

za kwiecień 2022 r.

 

czytaj dalej...

informacja

11.04.2022

INFORMACJA

 

15.04.2022 R. (PIĄTEK)

BIURO SAPO

 W NOWEM

NIECZYNNE


czytaj dalej...

WYPŁATA STYPENDIUM ZA STYCZEŃ-MARZEC 2022 R.

05.04.2022

 STYPENDIUM SZKOLNE!

Dnia 11.04.2022 (pn.)

odbędzie się wypłata stypendium

za styczeń-marzec 2022 r.

 

 


czytaj dalej...

Wypłata stypendium za grudzień 2021 r.

13.12.2021

STYPENDIUM SZKOLNE!

Dnia 

17.12.2021 r. (pt.)

odbędzie się wypłata 

stypendium

za grudzień 2021 r. 

(ostatnia w tym roku!!!)


czytaj dalej...