STYPENDIUM SZKOLNE / ZASIŁEK SZKOLNY
rok szkolny 2021 / 2022

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

 

Rodzice, jeżeli dochód waszej rodziny nie przekracza kwoty  

 528 zł netto

na jedną osobę w rodzinie

możecie ubiegać się o stypendium  szkolne dla waszego dziecka.

 

Wniosek należy złożyć w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Nowem, ul. Myśliwska 2B

w terminie  do 15 września 2021 roku

wniosek można otrzymać od 17 sierpnia 2021 roku

w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Nowem oraz pobrać na stronie internetowej www.saponowe.naszaplacowka.pl

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
   
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych– do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej, przysługują również:

 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży  i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

do wniosku należy dołączyć dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień), a w przypadku dochodu utraconego wszystkie dochody z miesiąca składania wniosku (wrzesień) m.in:

 • zaświadczenie o wynagrodzeniu z zakładu pracy – NETTO
   
 • zaświadczenie z urzędu pracy o kwocie pobieranego zasiłku
   
 • zaświadczenie z urzędu pracy (osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy)
   
 • oświadczenie (osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy)
   
 • świadczenia rodzinne (zaświadczenie o kwocie pobieranego zasiłku rodzinnego z dodatkami)
   
 • zaświadczenie o wysokości dotacji mieszkaniowej
   
 • odcinek renty/emerytury (decyzja oraz odcinek, wyciąg z banku)
   
 • zaświadczenie o kwocie pobieranych stałych oraz okresowych zasiłków z pomocy społecznej
   
 • oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym, itp.) bądź zaświadczenie o kwocie pobieranej zaliczki alimentacyjnej
   
 • rolnicy – zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, albo nakaz płatniczy za obecny rok i opłata składek KRUS
   
 • zaświadczenie o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych
   
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i rozliczających się w oparciu o przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opłata składek ZUS
   
 • zaświadczenie od Urzędnika Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie o dochodzie w przypadku osób rozliczających się w oparciu o zryczałtowany podatek i opłata składek ZUS

 

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w jednej z czterech form wskazanych we wniosku, na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t. j. Dz. U. 2020 poz. 111 z późn. zm.),  tj. nie więcej, niż 620 zł).

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2020 r. poz. 1327 z późn. zm.);
 • uchwała Nr XLIV/257/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowe.

 

Stypendium szkolne i zasiłek szklont przyznawane są

decyzją Burmistrza Gminy Nowe   

i realizowane tylko na podstawie faktur i rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę.

 

Faktury i/lub rachunki imienne

mogą mieć daty lipcowe oraz sierpniowe.

Faktury i/lub rachunki należy składać do 11 dnia każdego miesiąca w:


Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Nowem
ul. Myśliwska 2 B, 86-170 Nowe
Pn. – Pt. 7.30 -14.30

Szczegółowe informacje o pomocy materialnej dla uczniów

można uzyskać w pokoju Nr 3

Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Nowem     

oraz pod numerem telefonu 52 33-285-68 wew. 21