OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

 

            Ogłaszamy nabór dla uczniów – uczestników zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Uczymy przez zabawę- to rozwój i pzyszłość każdego dziecka” realizowanego przez Gminę Nowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

 

Projekt realizowany jest w okresie: 01.09.2017 r. – 31.07.2019 r.

 

Rodzaj zajęć realizowanych w Przedszkolu Samorządowym w Nowem

 

Podniesienie kwalifikacji zawodowych n-li

W ramach zadania przewidziano zajęcia w formach warsztatowo-wykładowych wraz z przekazaniem nauczycielom materiałów do wykorzystania w pracy dydaktycznej. Zaplanowane formy wsparcia wynikają z diagnozy potrzeb (plan rozwoju przedszkola z diagnozą umiejętności i wiedzy nauczycieli). Zaplanowano następujące formy wsparcia:

1. Budowanie kompetencji cyfrowych nauczycieli - 20h/gr (13k- 1 grupa) Celem zajęć jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności przetwarzania informacji , wchodzenia w cyfrowe interakcje, dzielenia się informacjami, znajomość praw autorskich, ochrony cyfrowych urządzeń, danych, bycia kreatywnym z użyciem technologii.

2. Wykorzystanie technik terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno wychowawczej 15h/gr (13k- 1 grupa). Celem zajęć jest poznanie przez uczestników wybranych technik terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz pokazanie, że mogą one być nie tylko skuteczne ale i przyjazne dziecku. Dostarczenie wiedzy na temat jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę w pracy.

3. Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym metodą Ewy Gruszczyk - Kolczyńskiej - 40h/gr (13k, 1 grupa). Celem zajęć jest przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania na zajęciach koncepcji "Dziecięca matematyka" Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej w zakresie kształtowania pojęć matematycznych. Studia podyplomowe w zakresie terapii logopedycznej.

Zajęcia dodatkowe dla dzieci

Wsparcie dzieci z trudnościami w nauce z nadpobudliwością psychoruchową, trudnością w adaptacji w środowisku. Wsparcie :

1.Rytmika z elementami muzykoterapii 40h/gr. 5 gr./ 1h w tyg. ( 65dz i 55ch).Zaj. z rytmiki będą zawierały elementy muzykoterapii i swoim zakresem wykraczają poza podstawę programową. Mają wyposażyć dzieci. w umiejętności: rozładowywania zablokowanych emocji, uwrażliwić muzycznie, wzrost samooceny. Zajęcia wyposażą w umiejętności. konieczne do lepszego funkcjonowania w kontekście dalszej edukacji.

 

2. Zajęcia korekcyjno.-kompensacyjne. działania. profilaktyczne, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, wszechstronny rozwój i zdrowa zabawa 40h/gr.9 gr. 1h w tyg. (72dz i 70ch). Zajęcia mają

oddziaływać na motorykę dzieci, poprawić zdolność zapamiętywania, koncentracji uwagi, spostrzegawczość. Wszechstronna aktywności ma przyczynić się do lepszego startu w szkole. Zajęcia będą odbywać się poza czasem bezpłatnego nauczania. Zgrupowano zajęcia korekcyjno-kompensacyjnych mające pomóc dzieciom w przezwyciężaniu trudności i umożliwić mu prawidłowe funkcjonowanie w grupie.

 

Zajęcia logoped. prowadzone indywi./zespołowo w zależności

od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń 320g/83os. (43 dz.40 ch) 8h /tyg. Na zaj. kierowane będą dz. na podst.wyników badań lekarskich, psychologicznych i logopedycznych .

1 Zajęcia z arteterapii, w grupie 40h/gr./ 8

gr./1h tyg. (72 dz i 70 ch) .

2 Zaj. arteterapeutyczne pomagające w pokonywaniu lęków, wzmacniają wiarę we własne siły, pobudzają ekspresję, pomagają w kształtowaniu wrażliwości, umiejętności wyrażania uczuć, stanów

emocjonalnych, umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych, ponadto integrują grupę.

3. Zaj. z psychochologiem., indywidualne korekcyjno-kompensacyjne., kształcenia specjalne i wczesnego wspomagania rozwoju. Zaj. dla dz. z Orzeczeniami i Opiniami PPP 2h/tyg/2 os.

(1dz i 1 ch).

4. Indywidualne zajęcia. z orzeczeniami PPP - metodą W.Sherborne 40h/gr 1h tyg (1dz i 1 ch). Metoda polega na reali. zajęć ruchowych prowadzących do poznania własnego ciała oraz kształt. związek własnego ja z otoczeniem.

Metoda ta pozwala na poprawę relacji osób z zaburzeniami percepcji z otoczeniem, w tym z innymi ludźmi. Zaj. zostaną objęte dzieci z upośledzeniem umysłowym.

5. Terapia pedagogiczna dla dz. o specjalnych potrzebach edukacyjnych. - zaj. indy. 40h/gr./ 1h tyg. (1dz i 1ch). Zajęciami zostaną objęte dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, z zaburzeniami sensorycznymi posiadające orzeczeniami PPP. Wsparciem

objęte zostaną dzieci, które potrzebują pomocy pedagogicznej w formie specjalnego programu nauczania, specjalnych metod dostosowanych do ich potrzeb, ograniczeń i możliwości. Zajęcia realizowane w czasie

bezpłatnego nauczania.

Chętni rodzice proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego – dokumenty te są dostępne w sekretariacie przedszkola i Biurze Projektu.

Dokumenty oraz formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Nowem Pani Hanna Gorczyca

Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokumenty te będą dostępne w sekretariacie przedszkola i Biurze Projektu po zakończeniu naboru.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 13.09.2018r.  do 21.09.2018r.

 

Wartość projektu 349 999,99 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 297 499,99 PLN

Wkład Własny 52 500,00 PLN

 

,,Uczymy przez zabawę - to rozwój i przyszłość każdego dziecka”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego