OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

 

            Ogłaszamy nabór dla uczniów – uczestników zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Czas na zmiany – program podnoszenia kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Nowe” realizowanego przez Gminę Nowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

 

Projekt realizowany jest w okresie: 01.09.2018 r. – 28.02.2020 r.

 

Rodzaj zajęć realizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Nowem

 

Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli

a) TIK w dydaktyce (20h/gr.) - SP w Nowem 6K/0M-1gr.; Produkt: 20h dla 6 nauczycieli w 1 gr.;

b) Akademia uczenia się z modułem treningu postaw społecznych (6h/gr.) - SP w Nowem 12K/2M-2gr.; Produkt: 12h dla 14 nauczycieli w 2 gr.;

c) wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych (12h/gr.) - SP w Nowem 12K/2M-2gr.; Produkt: 24h dla 12 nauczycieli w 2 gr.;

d) zajęcia z zakresu programowania (12h/gr.) - SP w Nowem 3K/3M-1gr.; Produkt: 12h dla 6 nauczycieli w 1 gr.;

e) przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (8h/gr.) - SP w Nowem 3K/1M-1gr.; Produkt: 8h dla 4 nauczycieli w 1 gr.;

f) szkolenie z programu "GeoGebra" do matematyki (6h/gr.) - SP w Nowem 2K/0M-1gr.; Produkt: 6h dla 2 nauczycieli w 1 gr. 

 

Przygotowanie uczniów ostatniej klasy gimnazjum do egzaminu gimnazjalnego (TYP PROJEKTU 1)

 

Realizację zajęć przewidziano w następujących grupach (20h/gr, zaj. 1 raz w tyg. po 1 godz.):

a) zajęcia z j.angielskiego - ucz. o. gimn. 3dz/3chł-1gr., Produkt: 20h dla 6 uczniów w 1 gr.;

b) zajęcia z matematyki - Ucz. o. gimn. 3dz/3chł-1gr., Produkt: 20h dla 6 uczniów w 1 gr.;

c) zajęcia z fizyki - Ucz. o..gimn. 3dz/3chł-1gr., Produkt: 20h dla 6 uczniów w 1 gr.;

d) zajęcia z chemii - Ucz. o. gimn. 3dz/3chł-1gr., Produkt: 20h dla 6 uczniów w 1 gr.;

e) zajęcia z biologii - Ucz. o. gimn. 3dz/3chł-1gr., Produkt: 20h dla 6 uczniów w 1 gr.;

f) akademia uczenia się z modułem treningu postaw społecznych - Ucz. o. gimn. 15dz/15chł-2gr., Produkt: 40h dla 30 uczniów w 2 gr.;

g) nauka programowania - SP w Nowem (ucz. o. gimn. 4dz/6chł-2gr., Produkt: 40h dla 10 uczniów w 2 gr.;

h) robotyka - Ucz. o. gimn. 2dz/4chł-1gr., Produkt: 20h dla 6 uczniów w 1 gr.

Łącznie produkt: liczba uczniów objętych wsparciem: 76 (36dz/40chł); liczba zrealizowanych godzin: 200h.

 

Przygotowanie uczniów najstarszych klas Szkoły Podstawowej do przejścia do kolejnego etapu edukacyjnego realizowanego w ramach wprowadzonej reformy edukacji (TYP PROJEKTU 1)

Realizację zajęć przewidziano w następujących grupach:

a) zajęcia rozwijające z j.angielskiego (30h/gr, zaj. 1 raz w tyg. po 1 godz.) - SP w Nowem 4dz/4chł-1gr., Produkt: 30h dla 8 uczniów w 1 gr.;

b) zajęcia rozwijające z j.niemieckiego (30h/gr, zaj. 1 raz w tyg. po 1 godz.) - SP w Nowem 4dz/4chł-1gr., Produkt: 30h dla 8 uczniów w 1 gr.;

c) zajęcia rozwijające z matematyki (30h/gr, zaj. 1 raz w tyg. po 1 godz.) - SP w Nowem 4dz/4chł-1gr., Produkt: 30h dla 8 uczniów w 1 gr.;

d) zajęcia rozwijające z przyrody (30h/gr, zaj. 1 raz w tyg. po 1 godz.) - SP w Nowem 4dz/4chł-1gr., Produkt: 30h dla 8 uczniów w 1 gr.;

e) akademia uczenia się z modułem treningu postaw społecznych (30h/gr, zaj. 1 raz w tyg. po 1 godz.) - SP w Nowem 16dz/16chł-2gr., Produkt: 60h dla 32 uczniów w 2 gr.;

f) nauka programowania (12h/gr, zaj. 1 raz w tyg. po 1 godz.) - SP w Nowem 5dz/7chł-2gr., Produkt: 24h dla 12 uczniów w 2 gr.;

g) robotyka (12h/gr, zaj. 1 raz w tyg. po 1 godz.) - SP w Nowem 3dz/5chł-2gr., Produkt: 24h dla 8 uczniów w 2 gr.;

Łącznie produkt: liczba uczniów objętych wsparciem: 84 (40dz/44chł); liczba zrealizowanych godzin: 228h

 

Zajęcia językowe dla uczniów zdolnych zakończone egzaminem zewnętrznym (TYP PROJEKTU 1)

Realizację zajęć przewidziano w następujących grupach (120h/gr., zaj. 2 razy w tyg. po 2 godz.):

a) j. angielski zakończony egzaminem TELC/TOEIC - Ucz o. gimn. 3dz/4chł-1gr., SP w Nowem 12dz/12chł-3gr.; Produkt: 480h dla 31 uczniów w 4gr.

Łącznie produkt: liczba uczniów objętych wsparciem: 31 (15dz/16chł); liczba zrealizowanych godzin: 480h.

 

Zajęcia rozwijające (TYP PROJEKTU 1, 5B)

Realizację zajęć przewidziano w następujących grupach (60h/gr.):

a) zajęcia rozwijające z j.niemieckiego - SP w Nowem 4dz/4chł-1gr.; Produkt: 60h dla 8 uczniów w 1 gr.;

b) zajęcia rozwijające z matematyki - Ucz o. gimn. 4dz/4chł-1gr., SP w Nowem 8dz/8chł-2gr.; Produkt: 180h dla 24 uczniów w 3 gr.;

c) zajęcia rozwijające z matematyki przy wykorzystaniu programu "GeoGebra" - Ucz o. gimn. 4chł/4dz-1gr.;Produkt: 60h dla 8 uczniów w 1 gr.;

d) zajęcia rozwijające z fizyki - Ucz o. gimn. 4chł/4dz-1gr.;Produkt: 60h dla 8 uczniów w 1 gr.;

e) zajęcia rozwijające z biologii - Ucz o. gimn. 4chł/4dz-1gr.;Produkt: 60h dla 8 uczniów w 1 gr.;

f) zajęcia rozwijające z chemii - Ucz o. gimn. 5chł/3dz-1gr.;Produkt: 60h dla 8 uczniów w 1 gr.;

g) zajęcia rozwijające z przyrody - Ucz o. gimn. 8dz/8chł-2gr.; Produkt 120h dla 16 uczniów w 2 gr.;

h) zajęcia rozwijające z informatyki - Ucz o. gimn. 3dz/2chł-1gr., SP w Nowem 8dz/8chł-2gr.; Produkt: 180h dla 21 uczniów w 3 gr.;

i) zajęcia rozwijające z programowania - Ucz o. gimn. 3dz/5chł-1gr., SP w Nowem 20dz/20chł-5gr.; Produkt: 360h dla 48 uczniów w 6 gr.;

j) zajęcia rozwijające z robotyki - Ucz o. gimn. 3dz/3chł-2gr., SP w Nowem 8dz/8chł-2gr.; Produkt: 240h dla 22 uczniów w 4 gr.;

Łącznie produkt: liczba uczniów objętych wsparciem: 151 (77dz/74chł); liczba zrealizowanych godzin: 1380h.

 

 

Zajęcia wyrównujące (TYP PROJEKTU 1)

Realizację zajęć przewidziano w następujących grupach (30h/gr, zaj. 1 raz w tyg. po 1 godz.):

a) zajęcia wyrównujące z matematyki - Ucz o. gimn. 2dz/2chł-1gr., SP w Nowem 6dz/6chł-3gr.; Produkt: 120h dla 16 uczniów w 4 gr.;

b) zajęcia wyrównujące z j. angielskiego - Ucz o. gimn. 2dz/2chł-1gr.; Produkt: 30h dla 4 uczniów w 1 gr.;

c) zajęcia wyrównujące z fizyki - Ucz o. gimn. 2dz/2chł-1gr.; Produkt: 30h dla 4 uczniów w 1 gr.;

d) zajęcia wyrównujące z przyrody - SP w Nowem 3dz/3chł-1gr.; Produkt: 30h dla 6 uczniów w 1 gr.;

Łącznie produkt: liczba uczniów objętych wsparciem: 30 (15dz/15chł); liczba zrealizowanych godzin: 210h.

 

Wsparcie terapeutyczne i uzupełniające (TYP PROJEKTU 1A, 1D, 2, 4, 5A)

Realizację zajęć przewidziano w następujących grupach:

a) zajęcia z uczniami z orzeczeniami metodą Weroniki Sherborne (30h/gr.) - SP w Nowem 1dz/1chł-2gr.; Produkt: 60h dla 2 uczniów w 2 gr.;

b) akademia uczenia się z modułem treningu postaw społecznych (30h/gr) - Ucz o. gimn. 30dz/30chł-5gr., SP w Nowem 110dz/112chł-20gr.; Produkt: 750h dla 282 uczniów w 25 gr.;

c) zajęcia doradztwa zawodowego indywidualne (2h/os.) - Ucz o. gimn. 30dz/30chł; Produkt: 120h dla 60 uczniów.

Łącznie produkt: liczba uczniów objętych wsparciem: 344 (171dz/173chł); liczba zrealizowanych godzin: 930h.

 

 

Chętni uczniowie proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego – dokumenty te są dostępne w sekretariacie szkoły i Biurze Projektu

 

Dokumenty oraz formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje sekretarz projektu – Wioletta Pasierbska

Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokumenty te będą dostępne w sekretariacie szkoły i Biurze Projektu po zakończeniu naboru.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 13.09.2018  do 21.09.2018 r.

,, Czas na zmiany – program podnoszenia kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Nowe
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego